pokefind generation 2

  1. trexarthur
  2. trexarthur
  3. trexarthur
  4. diamondthief2
  5. touchportal
  6. HeyImLee